FAKTURE


Faktura ili račun je poslovni dokument izdat od strane prodavca kupcu. U njemu se navode nazivi, količine i cene dogovorene za proizvode ili usluge koje je prodavac obezbedio kupcu. Faktura obavezuje kupca da iznos koji je na fakturi naznačen plati prodavacu, u skladu sa uslovima plaćanja. Dizajn zaglavlja na fakturama može biti ražličit, tako da svom dokumentu od važnosti treba date poseban dizajn. Vršimo dizajniranje i štampanje Vaših unikatnih faktura.